ติดต่อเรา

ภาควิชานิติเวชศาสตร์
Department of Forensic Medicine

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 1,9

โทรศัพท์: 0-2419-6547-8
โทรสาร: 0-2411-3426