เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะเป็นสถาบันชั้นนำทางนิติเวชศาสตร์เพื่อแผ่นดิน และประชาชน

พันธกิจ

Mission

1.  จัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะฯเพื่อเป็นสถาบันชั้นนำด้านการศึกษา ในการผลิตบัณฑิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน ที่มีคุณภาพ และคุณธรรม  
2.  ให้บริการทางการแพทย์เพื่อเป็นสถาบันชั้นนำด้านนิติพยาธิ นิติเวชคลินิก และการบริการทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3.  ส่งเสริมการวิจัยด้านนิติเวชศาสตร์ และนิติวิทยาศาสตร์ให้มีผลงานที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติ

สาขาวิชา

Divisions

  • สาขาวิชานิติซีโรโลยี
    (Division of Forensic Serology)
  • สาขาวิชานิติพยาธิและห้องปฏิบัติการฮิสโตเคมี
    (Division of Forensic Pathology and Histochemistry Laboratory)
  • สาขาวิชานิติพิษวิทยา
    (Division of Forensic Toxicology)
ดูเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขานิติเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านต่อ

ความรู้สู่ประชาชน

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม

ภาควิชานิติเวชศาสตร์
Department of Forensic Medicine

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 1,9

โทรศัพท์: 0-2419-6547-8
โทรสาร: 0-2411-3426