เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะเป็นสถาบันอ้างอิงทางนิติเวชศาสตร์ของแผ่นดิน

พันธกิจ

Mission

1. จัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะฯเพื่อเป็นสถาบันอ้างอิงด้านการศึกษา ในการผลิตบัณฑิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน ที่มีคุณภาพ และคุณธรรม
2. ให้บริการทางการแพทย์เพื่อเป็นสถาบันอ้างอิงด้านนิติเวชคลินิก นิติพยาธิ และการบริการทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
3. ส่งเสริมการวิจัยด้านนิติเวชศาสตร์ และนิติวิทยาศาสตร์ ให้มีผลงานที่มีคุณภาพในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

สาขาวิชา

Divisions

  • สาขาวิชานิติซีโรโลยี
    (Division of Forensic Serology)
  • สาขาวิชานิติพยาธิและห้องปฏิบัติการฮิสโตเคมี
    (Division of Forensic Pathology and Histochemistry Laboratory)
  • สาขาวิชานิติพิษวิทยา
    (Division of Forensic Toxicology)
ดูเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันครบรอบวันถึงแก่กรรม ศาสตราจารย์ นายแพทย์สงกรานต์ นิยมเสน

อ่านต่อ

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เสนอแนะ ชมเชย

อ่านต่อ

ความรู้สู่ประชาชน

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม

ภาควิชานิติเวชศาสตร์
Department of Forensic Medicine

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 1,9

โทรศัพท์: 0-2419-6547-8
โทรสาร: 0-2411-3426