- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินแล้ว และแจ้งยืนยันการชำระเงิน  พร้อมส่งหลักฐานผ่านช่องทางต่อไปนี้

- Fax: 02-418-1367

- E-mail: Thai.tscp@gmail.com

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
หลักฐานเพื่อใช้ในการยืนยันการลงเทียน  

 

- หลักฐานการชำระเงิน

- ชื่อและที่อยู่ใช้สำหรับการออกใบเสร็จ (ท่านสามารถรับใบเสร็จได้ในวันงาน ณ จุดลงทะเบียน)

สามารถตรวจสอบรายชื่อหลังแจ้งยืนยันการชำระเงินภายใน 5 วันทำการ

*** ไม่สามารถขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -