. Cancel Cancer Festival 2019

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร และโครงการงานวิจัย

พันธกิจของสถานวิทยามะเร็งศิริราช
  ประสาน การบริการ ผู้ป่วยมะเร็งให้มีคุณภาพทั้งด้านการดูแลรักษา ฟื้นฟูและป้องกัน ให้ครอบคลุมทั้งมิติส่วนบุคคล ครอบครัว และสังคม    
  ประสาน การจัดการข้อมูล ผู้ป่วยมะเร็งอย่างเป็นระบบสากล ด้วยคุณภาพพร้อมจรรยาบรรณ เพื่อก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพ ของประชากรในสังคมอย่างต่อเนื่อง    
  ประสานผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งร่วมกับสหสาขาวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา ในระดับต่างๆส่งเสริมประสานให้มี การร่วมทำงานวิจัย ที่เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลความรู้เพื่อให้เกิดการร่วมมือใน การชี้นำสังคม อย่างเหมาะสมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมของคณะฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจของอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ (Art for Cancer by Ireal)
  องค์กรเพื่อสังคมที่มีพันธกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยมะเร็งใน ประเทศไทย ด้วยการเปลี่ยนมุมมองในการรับมือกับ “มะเร็ง” ใหม่ เสริมสร้างกำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ให้กับผู้ป่วยมะเร็งและคนในสังคม และยังเป็นตัวกลางในถ่ายทอดประสบการณ์ และในการความรู้ที่ถูกต้องในการรับมือกับโรคมะเร็ง ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรโดยใช้สื่อศิลปะและกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นตัวขับเคลื่อน    
  โดย นางสาว ไอรีล ไตรสารศรี (ออย) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 4 เป็นผู้ก่อตั้งเมื่อปี 2554 และในปี 2560 ศิรินทิพย์ ขัติยกาญจน์ (เบลล่า) อดีตผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้าย จึงมาร่วมช่วยขับเคลื่อนองค์กร ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งด้วยความยั่งยืนต่อไป

ที่มาของโครงการ Cancel Cancer Festival 2019 และกองทุนงานวิจัยแบบแพทย์แม่นยำ
  ทางสถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (SiCA) ร่วมกับ อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ (Art for Cancer by Ireal) ในการร่วมจัดตั้งโครงการ Cancel Cancer Festival 2019 เพื่อการระดมเงินทุนให้กับ “กองทุนแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง”
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมงานวิจัย และการดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบบูรณาการ ตามแนวทางการประสานองค์ความรู้ที่ทันสมัย ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมส่วนบุคคล อันจะนำไปสู่การรักษาโรคมะเร็งที่แม่นยำ และเหมาะสมกับแต่ละบุคคลอย่างมากที่สุดต่อไป

การแพทย์แม่นยำ คืออะไร
  แนวทางการรักษาใหม่ที่เรียกว่า Precision Medicine
  การนำเซลล์มะเร็งเฉพาะบุคคลออกมาเลี้ยงเพื่อทำการทดลองและหาวิธีการ รักษาที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ป่วยเฉพาะบุคคล

ประโยชน์และความสำคัญของงานวิจัยนี้
  1. ผู้ป่วยได้พบแนวทางการรักษาใหม่ที่แม่นยำแบบเฉพาะบุคคล
  2. ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทำให้เกิดการวิจัยยาเพื่อคนไทยมากขึ้น
  3. ยามะเร็งที่เหมาะกับคนไทยสามารถเข้าไปในบัญชียาหลักแห่่งชาติได้มากขึ้น
  4. คนไทยมีแนวทางการรักษาได้แม่นยำมากขึ้น

การระดมเงินทุนนี้เพื่ออะไร
  การระดมทุนเพื่อช่วยคุณหมอในการถอดรหัสยีนมะเร็งของคนไทย เพื่อหาแนวทางการรักษาสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ

เป้าหมาย
  ภายในปี 2022 จะมีผู้ป่วยอย่างน้อย 2,000 ราย ได้รับการถอดรหัสยีน แบบเฉพาะบุคคล ผู้ป่วยใหม่จำนวน 1แสนกว่ารายต่อปี จะมีแนวทางการรักษาแบบใหม่เป้าหมายการะดมทุน 200 ล้านบาท (2,000 ราย x 100,000 บาท)

  ภายใน 5 ปี หากเราได้ข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรมจากผู้ป่วย 2,000 ราย ข้อมูลนี้จะเป็นแนวทางการรักษามะเร็งแบบใหม่ให้กับผู้ป่วยมะเร็งจำนวน กว่า 1 แสนรายต่อปี


สนับสนุนเรา