ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
 • 1.
  Yadaridee Viravud, Vasana Plakornkul, Jantima Roongruangchai, Kesorn Sripaoraya, Sirin Sittisuwannasin
 • 2.
  Vasana Plakornkul, Yadaridee Viravud, Jantima Roongruangchai, Kesorn Sripaoraya, Natthaphorn Kaewchot
 • 3.
  Vasana Plakornkul, Jantima Roongruangchai, Yadaridee Viravud, Kesorn Sripaoraya , Laddawan Kongplee
 • 4.
  Vasana Plakornkul, Yadaridee Viravud, Jantima Roongruangchai, Kesorn Sripaoraya, Chakraphan Kunoy
 • 5.
  Yadaridee Viravud, Suthasinee Tharnmanularp, Vasana Plakornkul, Jantima Roongruangchai, Tawee Laohapand, Pravit Akarasereenont
 • 6.
  Vasana Plakornkul, Jantima Roongruangchai, Yadaridee Viravud, Kesorn Sripaoraya , Darunee Rodma
 • 7.
  Yadaridee Viravud, Kesorn Sripaoraya, Vasana Palakornkul, Jantima Roongruangchai, Mathee Ongsiriporn
 • 8.
  Yadaridee Viravud, Kesorn Sripaoraya, Vasana Palakornkul, Jantima Roongruangchai, Mathee Ongsiriporn
 • 9.
  Kesorn Sripaoraya,Yadaridee Viravud, Vasana Plakornkul, Jantima Roongruangchai
 • 10.
  Kesorn Sripaoraya, Vasana Plakornkul, Yadaridee Viravud, Jantima Roongruangchai