17 มี.ค. 51 ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร
โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศ
ในเอเชียอาคเนย์

ขอเชิญร่วมพิธี พร้อมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2551  เวลา 09.45 น. ณ บริเวณพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

เวลา 09.45 น.       -       สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์

                                        พระที่นั่งถึงบริเวณพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

                                        (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

                                 -      นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้บัญชาการทหารเรือ  ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

                                        ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  คณบดีคณะฯ

                                        และคณะกรรมการเฝ้าฯ รับเสด็จ

                             -          ท่านผู้หญิงสุมาลี  จาติกวนิช  ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

                             -         เสด็จฯ เข้าภายในพลับพลาพิธี

                             -         ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                                        เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือและเข็มทองคำที่ระลึก และกราบบังคมทูลรายงาน

                             -         เสด็จฯ ไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์

                             -         ทรงพระสุหร่ายทรงเจิมแผ่นอิฐทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์

                                        แล้วทรงวางแผ่นอิฐทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ ลงในหลุม
                                       (ชาวพนักงานลั่นฆ้อง ประโคมสังข์  แตร  ดุริยางค์)

                             -         เสด็จฯ เข้าภายในพลับพลาพิธี

                             -         ประทับพระราชอาสน์

                             -        รองศาสตราจารย์สุรินทร์  ธนพิพัฒน์ศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

                                        กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณ เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก (จำนวน 40 ราย)

                             -         เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง

                             -         เสด็จพระราชดำเนินกลับ

                                       (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)