ศิริราชแถลงข่าวประกาศผล และมอบรางวัล
แพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2550
3 มีนาคม 2551 เวลา 10.30 น.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว และมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2550 
ในวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2551 เวลา 10.30 น.  ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2


10.30 น.        - รศ.นพ.ดิฐกานต์  บริบูรณ์หิรัญสาร รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ  กล่าวเปิดและ
                         แนะนำผู้ร่วมแถลงข่าว (คณบดี/  อ.นพ.สมุทร  จงวิศาล / แพทย์ดีเด่นในชนบท ปี 2550)
10.35 น.        - ชมวีดิทัศน์ความเป็นมาของรางวัล “แพทย์ดีเด่นในชนบท”
10.40 น.        - ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์   กุลทนันทน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  กล่าวถึง
                        ความเป็นมาของรางวัลและปาฐกถาอุดม  โปษะกฤษณะ
10.45 น.       - อ.นพ.สมุทร  จงวิศาล ประธานคณะกรรมการการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี  2550
                        กล่าวถึงผลการดำเนินงานคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท  ปี 2550 
10.50 น        - ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์ คณบดี ประกาศรายชื่อแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2550 
                        พร้อมประกาศเกียรติคุณ
10.55 น.       - แพทย์ดีเด่นในชนบท เล่าถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัล  การทำงาน  และคติชีวิต พร้อมกล่าวขอบคุณ
11.05 น.       - เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถามเพิ่มเติม
11.15 น.       - นพ.ไพจิตร  ปวะบุตร  แพทย์ดีเด่นในชนบท ปี 2517, ผู้แทนบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 
                       บริษัท เทอรูโม (ประเทศไทย) จำกัด และนายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช กล่าวแสดงความยินดี
11.20 น.      - รศ.นพ.ดิฐกานต์  บริบูรณ์หิรัญสาร  รองฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ  กล่าวปิดการแถลงข่าวพร้อมเชิญมอบรางวัล
11.25 น.      - คณบดี  มอบโล่เกียรติยศและเงินรางวัลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
                    - ผู้แทนบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  และบริษัทเทอรูโม (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินรางวัล
                    - นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช มอบดอกไม้แสดงความยินดี  
                    - ถ่ายภาพร่วมกัน
11.35 น.      - ร่วมรับประทานอาหาร