พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2550
วันที่ 22 มกราคม 2551 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรศิริราชเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2550 ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2551 เวลา 13.30 น  ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G

13.30 น.                 -  ผู้ร่วมพิธีพร้อม ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G

                                -  รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์   ตันติวงษ์ รองคณบดี และ รศ.พญ.ธารทิพย์  ประณุทนรพาล

                                   รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ กลัดช่อดอกไม้แสดงความยินดี

14.00.                 -  ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธีรวัฒน์   กุลทนันทน์ คณบดี ประธานในพิธีถึงห้องประชุมสิรินธร

-  ชม VTR (5 - 7 นาที)

                                -  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิฐกานต์  บริบูรณ์หิรัญสาร  
                                    
รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กล่าวรายงาน

-  ผู้เคยได้รับรางวัลเครื่องราชฯ  ,รางวัลระดับชาติ , ดำรงตำแหน่งสำคัญกล่าวชื่นชมและประกาศผลรางวัล
                                   (ทีละประเภท)

-  ผู้ได้รับรางวัลเข้ารับรางวัลทีละประเภท

                                -  คณบดี กล่าวแสดงความยินดี

                                -  ถ่ายภาพหมู่

                                -  รับประทานอาหารว่างร่วมกัน

 

“เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายที่ในการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณและความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ของคณาจารย์ ข้าราชการ หรือลูกจ้างที่ยังปฏิบัติงานอยู่นอกเหนือจากงานในหน้าที่ประจำไปยังประชาชนภายนอกคณะฯ “