ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "การส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกและเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าอื่นๆ ตามแนวทาง DIR/Floortime?"

คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยภาคเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอเชิญแพทย์ พยาบาล นักบำบัด ครู ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกและเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าอื่นๆ ตามแนวทาง DIR/Floortime®" ในวันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 8 คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุธิดา / คุณชวลิต โทร. 02 419 7508 - 9 ต่อ 107 หรือ 113

ลงทะเบียน คลิก>> https://www2.si.mahidol.ac.th/sirirajconference/