ขอเชิญร่วมงาน“ร้อยรักษ์ดวงใจ ห่างไกลหัวใจล้มเหลว” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกลุ่มงานภาวะหัวใจล้มเหลว สาขาวิชาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล และฝ่ายเภสัชกรรม ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมในโครงการด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR Siriraj) “ร้อยรักษ์ดวงใจ ห่างไกลหัวใจล้มเหลว” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-15.00 น. ณ โถงอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น G คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
กิจกรรมภายในงาน พบกับ 
การให้ความรู้ การป้องกัน กลุ่มเสี่ยง เกี่ยวกับการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว
- เวทีเสวนาเเลกเปลี่ยนความรู้
- บูธให้ความรู้ 
- รับฟังบทเพลงจากนักร้องประสานเสียง ศิริราชอาวุโส 
- ร่วมเล่นเกมส์พร้อมรับของที่ระลึก