พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข

ด้วยในวันที่ 20 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบวันเสด็จทิวงคตของ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข ในรัชกาลที่ 1 ซึ่งประทับอยู่ ณ พระราชวังหลัง และต่อมาพื้นที่ในบริเวณพระราชวังหลัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเป็นโรงพยาบาลศิริราชจนถึงปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 10.15 - 12.00 น. ณ ศาลาพิศาลพัฒนกิจ วัดอมรินทราราม (หลวงพ่อโบสถ์น้อย)