งานกตเวทิตาจิต ครบรอบ 84 ปี อาจารย์อาวุโสของภาควิชาศัลยศาสตร์

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานกตเวทิตาจิต ครบรอบ 84 ปี อาจารย์อาวุโส ทั้ง 3 ท่าน 
- รศ.นพ.ปราโมทย์ พรพิบูลย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
- ผศ.นพ.ไพโรจน์ อาจแย้มสรวล สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป
- ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม
ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 รพ.ศิริราช