การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฟื้นฟูในผู้ป่วยโรคหัวใจและปอด" ระหว่างวันที่ 1-2 พ.ย. 66

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอเชิญแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบาบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา บุคลากรการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฟื้นฟูในผู้ป่วยโรคหัวใจและปอด" ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน  2566 ณ ห้องประชุม 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

        ลงทะเบียน Online ผ่านเว็บไซต์ www.sirirajconference.com หรือ Scan QR code

        ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คุณชวลิต / คุณสุธิดา โทร. 02 419 7508 - 9