ขอเชิญนักศึกษาเเละผู้สนใจ เข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)  รายวิชา SIIM 501 Immunology ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 3 ส.ค. - 26 ก.ย. 66

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน ขอเชิญนักศึกษาเเละผู้สนใจ เข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)  รายวิชา SIIM 501 Immunology ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม - 26 กันยายน 2566 สอบถามรายละเอียด โทร. 02 4196655 หรือ E-mail : suchada.suw@mahidol.ac.th

>>คลิกตารางการเรียน<<
>>คลิกรายละเอียดหลักสูตร<<