ขอเชิญร่วมอบรม เรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกและเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าอื่น ๆ ตามแนวทาง DIR/Floortime?”

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยภาควิชาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล นักบำบัด ครู และผู้ปกครอง เข้าร่วมอบรม เรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกและเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าอื่น ๆ ตามแนวทาง DIR/Floortime®” โดย รศ.พญ.กิ่งเเก้ว  ปาจรีย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

        ลงทะเบียน คลิก>>https://www2.si.mahidol.ac.th/sirirajconference/event/sm/content/3155/TH/31563
(รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน)

        ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุธิดา  จันทร์เปล่ง เเละ คุณชวลิต  หงษาพล โทร. 02 419 7508-9 ต่อ 107 เเละ 113
E-mail : rehabsirirajconference@gmail.com