งานอบรม “ความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน”

หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บุคลากรมหาวิทลัยมหิดล และบุคลากรภายนอกฯ เข้าร่วมอบรม “ความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน” หลักสูตรพื้นฐาน (Basic course) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30 - 15.30 น. ห้องประชุมอาทิตยาทรกิตติคุณ อาคารสยามินทร์ ชั้น 7  รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมเพียง 400 ท่าน เท่านั้น สำหรับบุคลากรภายนอกฯ ต้องเสียค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

และขอเรียนเชิญบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เท่านั้น เข้าร่วมอบรม : หลักสูตรทบทวน (Refresher course) หลักสูตรนี้ : สำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตรพื้นฐานมาก่อน ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 - 14.00 น. ห้องประชุม 301-304 อาคารศูนย์วิจัย (SiMR) ชั้น 3  รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมเพียง 60 ท่าน เท่านั้น

การลงทะเบียนสำหรับบุคลากรภายนอกฯ ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากหน้า website ของ SIRB ผู้เข้าอบรมตามวัน และเวลาที่กำหนดจะได้รับ Certificate จากหน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน โทร. 02-419-2667 คุณคงศักดิ์ รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/sirb/training.html