ขอเชิญบุคลากรศิริราช ยื่นแสดงความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาบุตร/ ทุนช่วยเหลือบุตรกรณีบุตรพิการ ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 66

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญบุคลากรศิริราช ยื่นแสดงความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาบุตร/ ทุนช่วยเหลือบุตรกรณีบุตรพิการ ประจำปี 2566 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566

***โปรดศึกษารายละเอียดและวิธีดำเนินการตามเอกสาร เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการขอเอกสารเพิ่มเติมในการดำเนินการ โดยสามารถแสดงความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาบุตร / ทุนช่วยเหลือบุตรกรณีบุตรพิการให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 99923

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

คลิก>> ประกาศคณะฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับบุตรของผู้ปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2566
คลิก>> เอกสารแนบ 1 : ขั้นตอนการดำเนินการ
คลิก>> เอกสารแนบ 2 : checklist ทุนการศึกษาบุตร / ทุนช่วยเหลือบุตรกรณีบุตรพิการ