ขอเชิญชวนร่วมเสนอผลงานวิจัย เพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 20 ก.พ. - 28 เม.ย. 66

ฝ่ายวิจัย ขอเชิญชวนให้ หัวหน้าภาควิชา/ศูนย์/สถาน เสนอผลงานวิจัย เพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2566  โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 - วันที่ 28 เมษายน 2566

ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) แบบฟอร์มการเสนอขอรับรางวัล 2) ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ที่ตีพิมพ์ในปีปฏิทิน 2565 ในรูปแบบ pdf file มาที่ คุณ พรนภา ชื่นชม E-mail:pornnapa.chu@mahidol.ac.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรนภา 02 419 2830 เเละ คุณนุช
รีย์ 02 419 2654 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และ รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยการสเเกน QR CODE หรือ คลิก>> https://bit.ly/3YOLOvr