เชิญชวนเสนอผลงานประเภทหน่วยงานและนวัตกรรม/โครงการ เพื่อขอรับรางวัลโครงการติดดาวประจำปี 2566

        งานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนทุกหน่วยงาน/ภาควิชา/สถาน/ศูนย์ เสนอผลงานประเภทหน่วยงานและนวัตกรรม/โครงการ เพื่อขอรับรางวัลโครงการติดดาวประจำปี 2566 ตามคุณสมบัติที่กำหนดของแต่ละประเภทรางวัลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะฯ 
         สอบถามรายละเอียด ได้ที่งานพัฒนาคุณภาพ โทร. 97465, 8764 กด 104