ขอต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สำหรับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันศิริราช

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (Program and Disease Specific Certification: PDSC) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) สำหรับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันศิริราช (SirirajAcute Myeloid/ Lymphoblastic Leukemia:SiAML) ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 203 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล