กิจกรรม Siriraj Open House 2022

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Siriraj Open House 2022 โครงการแนะนำหลักสูตรของคณะ ฯ สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของ คณะ ฯ ให้กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กิจกรรมนันทนาการและการเสริมทักษะทางสังคม ความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของนักศึกษาศิริราช รวมทั้งเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล มีหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

        - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

        - หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

        - หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายอุปกรณ์

        - หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

        - หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

         ปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบ Onsite ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ  อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3 และ 3A โรงพยาบาลศิริราช

        ผู้สนใจสามารถคลิก>> ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

        ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน้าเพจ Facebook : SirirajOpenHouse