เสวนาเรื่อง "ความต้องการครั้งสุดท้าย (Living will)" การเตรียมตัวของทุกคน

องค์กรแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดจัดโครงการเสวนาเรื่อง "ความต้องการครั้งสุดท้าย (Living will)" การเตรียมตัวของทุกคน โดยเรียนเชิญ ศ.นพ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ , พญ.ประถมาภรณ์ จันทร์ทอง แพทย์ชำนาญการพิเศษศุนย์บริรักษ์ , รศ.พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ , ผศ.พญ.ปทุมพร สุรอรุณสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย และคุณชไมพร เจริญไกรกมล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินการ และความคืบหน้ากระบวนการดำเนินการต่างๆ ในการจัดทำ Living will ภายในโรงพยาบาลศิริราช ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น.ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 โรงพยาบาลศิริราช  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์กรแพทย์ศิริราช โทร. 0 2419 2832