ขอเชิญชมนิทรรศการ "ร่มฉัตรขัตติยา บรมราชินีนาถ" วันที่ 8 – 22 ส.ค.65 ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

ขอเชิญชมนิทรรศการ "ร่มฉัตรขัตติยา บรมราชินีนาถ" วันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

        เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่พระราชประวัติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยได้จัดนิทรรศการในหัวข้อ "ร่มฉัตรขัตติยา บรมราชินีนาถ" ระหว่างวันที่ 8-22 สิงหาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน นิทรรศการประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังนี้

        นิทรรศการภายในโถงต้อนรับ อาคาร 1 พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน จัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์ พระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพ และ พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราช กรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร

        นิทรรศการภายนอกอาคาร บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ในพระอิริยาบถอันงดงามขณะทรงงาน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ทั่วทุกหนแห่ง ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะห่างไกลหรือทุรกันดารสักเพียงใด พร้อมน้อมนาพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนเนื่องในโอกาสมหามงคลต่าง ๆ มาเผยแพร่ และยังคงสถิตอยู่ในใจของพวกเราชาวไทย ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติได้ตั้งแต่วันที่ 8-22 สิงหาคม 2565

        นอกจากนี้ หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช ยังได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 8-11 สิงหาคม ซึ่งมีหัวข้อดังนี้

        - วันที่ 8 สิงหาคม เวลา 15.10 น. บรรยายพิเศษหัวข้อ “ให้...โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง”

           โดย รศ.พญ. ตุ้มทิพย์ แสงรุจิ หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช

           เวลา 16.00 น. พิธีเปิด โดย ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

        - วันที่ 9 สิงหาคม เวลา 16.10 น. วีดิทัศน์บรรยายพิเศษเรื่อง “ร้อยดวงใจถวายพระพันปี”

          โดย ศ. เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ อดีตหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และ รศ. นพ.ชุณหเกษม โชตินัยวัตรกุล หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

        - วันที่ 10 สิงหาคม เวลา 10.10 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “พระกรุณามากพ้นรำพัน”

          โดย คุณนภันต์ เสวิกุล อดีตช่างภาพตามเสด็จ ฯ

        - วันที่ 11 สิงหาคม เวลา 16.10 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “ศิลปาชีพเพื่อชีวิต”

          โดย อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ นักประวัติศาสตร์และโบราณคดี

        ผู้สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษในวันที่ 9-11 ส.ค. 65 ลงทะเบียนล่วงหน้าตามหัวข้อที่สนใจได้ที่ 0 2419 2618-9 (จำกัดวันละ 36 ที่นั่ง) สำหรับวันที่ 8 ส.ค. 65 รับชมผ่าน Live เฟสบุ๊กพิพิธภัณฑ์ศิริราชเท่านั้น พิเศษ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 8-12 ส.ค. 65 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2419 2618-9