รับสมัครบุคลากรทางการเเพทย์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันนี้-24 มิ.ย.65

ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อฯ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายเภสัชกรรม และฝ่ายโภชนาการ กำาหนดเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Certified Diabetes Educator Program, Faculty of Medicine Siriraj Hospital) รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาของหลักสูตร 1 ปี (เรียนเฉพาะวันพฤหัสบดีและวันศุกร์) โดยเป็นหลักสูตรร่วมสอนระหว่างสาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเบาหวานภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมุ่งหวังผลิตบุคลากรผู้ให้ความรู้เบาหวาน (Diabetes Educator) ที่มีความรู้และทักษะในการสอนและช่วยเหลือดูแลผู้เป็นเบาหวานแบบองค์รวม (Holistic Care)

ทั้งนี้ โครงสร้างของหลักสูตรฯ ประกอบด้วย ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นภาคทฤษฎี (เริ่มเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2565) และภาคการศึกษาที่ 2 เป็นภาคปฏิบัติ (เริ่มเดือนมกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2566) โดยรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์และในชั้นเรียนที่ศูนย์เบาหวานศิริราช และที่หน่วยงานต้นสังกัด

สำหรับบุคลากรทางการเเพทย์เเละสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการดูเเลผู้เป็นเบาหวานสามารถดูรายละเอียดเเละสมัครตั้งเเต่วันนี้ - 24 มิถุนายน 2565 ได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/sdc/ct_newsdetail.asp?div_id=44&n_id=255

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เบาหวานศิริราช โทร. 0 2419 9568-9 ต่อ 105

Website : www.si.mahidol.ac.th/sdc/

E-mail : sirirajscd@gmail.com