งานเปิดตัวโครงการ SiIC - BioDesign Competition in Medicine and Health ร่วมกิจกรรมได้ตั้งเเต่วันนี้ - 30 เม.ย. 65

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ เปิดตัวโครงการ SiIC- BioDesign Competition in Medicine & Health

        วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขานรับ Design Thinking จับมือวิทยาลัยนานาชาติ เปิดตัวโครงการ SiIC- BioDesign Competition in Medicine & Health ชวนนักศึกษา 2 สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  และวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เข้าประกวดเพื่อเพิ่มศักยภาพบัณฑิต ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7 รพ.ศิริราช 

        รศ.พญ.อัญชลี   ตั้งตรงจิตร  หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  กล่าวถึงโครงการประกวดครั้งนี้ว่า เกิดจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนการสร้างนวัตกรรม และ prototype (ต้นแบบ)  ผ่านแนวคิดแบบ Design Thinking หรือที่เรียกว่า Bio Design ขึ้นเป็นครั้งแรก  เนื่องจากการคิดแบบ Design Thinking สนับสนุนให้เราคิดนอกกรอบ เพื่อหา ‘วิธีแก้’ ปัญหาที่คนส่วนมากคิดว่าทำไม่ได้ หรือเข้าใจว่า ‘สิ่งที่มีอยู่ปัจจุบันดีอยู่แล้ว’ จัดเป็นกิจกรรมการศึกษาแบบ Pi-Shape เป็นการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตให้มีความสามารถหลากหลาย รับผิดชอบโดย ภาควิชาปรสิตวิทยา 

        ขณะที่ ศ.พญ.จุฬธิดา โฉมฉาย  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  ม.มหิดล  กล่าวถึงวิทยาลัยนานาชาติว่า มีการจัดการเรียนการสอนแบบศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts Education ) มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความคิดริเริ่ม บูรณาการข้ามศาสตร์ และประยุกต์ใช้ความรู้ผ่านการปฏิบัติจริง  ซึ่งทั้ง 2 สถาบันเห็นความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ จึงจัดทำโครงการประกวด "Design Thinking : SiIC-BioDesign Prototype in Medicine and Health"  เพื่อเป็นโครงการนำร่อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาและบูรณาการการเรียนการสอนเชิงสหวิทยาการต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจากภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ ในการให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อแก้ไขและตอบโจทย์ปัญหาที่ได้กำหนดไว้ 

        ศ.พญ.จุฬธิดา กล่าวต่อว่า การประกวดครั้งนี้ได้กำหนดโจทย์ให้นักศึกษาสามารถเลือกสร้าง Prototype เพื่อจัดการปัญหา  2 ประเภท ได้แก่ 1) การสร้าง Prototype เพื่อจัดการและรับมือกับปัญหาผลกระทบทางด้านสุขภาพ จาก PM2.5 หรือ 2) การสร้าง Prototype ในการรับมือและจัดการกับการรอคิวรับบริการของผู้ป่วย รพ.ศิริราช  โดยกำหนดให้กลุ่มนักศึกษา อย่างน้อย 2 สาขาวิชา ใน 1 กลุ่มทำงาน  การสร้าง Prototype เพื่อตอบโจทย์นี้  ไม่เพียงแต่จะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ผ่านการดูงานจากสถานที่จริง มีการทำ workshop เพื่อปรับแนวคิดอย่างเป็นระบบ อันจะนำไปสู่ผลลัพธ์เพื่อตอบโจทย์ที่ได้ตั้งไว้เท่านั้น  แต่ยังสร้างความตระหนักในการยอมรับถึงความแตกต่างของลักษณะสำคัญของแต่ละสาขาวิชา จากการที่ให้นักศึกษารวมกลุ่มโดยให้มีสมาชิกในสาขาที่แตกต่างกัน ทำให้นักศึกษาสามารถยอมรับความแตกต่างและเรียนรู้ที่จะเติมเต็มและต่อยอดความรู้และทักษะเชิงสหวิทยาการผ่านกระบวนการสร้าง Prototype ดังกล่าวนี้ด้วย

        สำหรับรางวัลการประกวด ประกอบด้วย 1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  และวิทยาลัยนานาชาติ สามารถสมัครได้ทุกชั้นปี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565  สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 092 -8532651 หรือ e-mail: wimonsiri.hem@ mahidol.edu