การอบรม หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน/ การประชุม/ สัมมนา ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ปี 2565

        ฝ่ายสารสนเทศ ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจ เข้ารับการอบรม หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน/ การประชุม/ สัมมนา ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ปี 2565 โดยจะเปิด 3 หลักสูตร ดังนี้ 
       1.อบรมการใช้โปรแกรม ZOOM Cloud Meeting Basic   อบรม ในวันอังคารที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 13.00-16.30 น.
       2.อบรมเทคนิคการเป็น Host ZOOM อย่างมืออาชีพ        อบรม ในวันพุธที่ 30 มี.ค. 65 เวลา 13.00-16.30 น.
       3.อบรมการใช้งานและประโยชน์ของ ZOOM Webinar     อบรม ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 13.00-16.30 น.
 
       ลงทะเบียนได้ที่ www.si.mahidol.ac.th/siit/training (หมายเหตุ : ID Room จะส่งให้ทาง email ที่ลงทะเบียนเรียน) 
 
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทีมฝึกอบรม ฝ่ายสารสนเทศ   โทร.41062 ,99187