คณะ ฯ กำหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพประจำปี 2565

        ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้กำหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพประจำปี ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการสื่อสารสู่การปฏิบัติให้บุคลากรของคณะฯ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานประจำ ให้เกิดความเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของคณะฯ ซึ่งในปี 2565 นี้ คณะฯ ได้กำหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คือ "CEE.EO" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
 
        ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม “จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพและนิยามที่เกี่ยวข้องประจำปี 2565” และ “ตัวชี้วัดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ ประจำปี 2565” ได้ที่ เว็บไซต์งานพัฒนาคุณภาพ 
 
        คลิก>>www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd