ของดการเปิดห้องคอมพิวเตอร์ในการเสนอขอรับรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2564

        งานพัฒนาคุณภาพ ของดการเปิดห้องคอมพิวเตอร์ในการเสนอขอรับรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ เเละ 18 กุมภาพันธ์ 2565  โดยเปลี่ยนวิธีการเสนอขอรับรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2564 ได้ที่ website งานพัฒนาคุณภาพ หัวข้อ "โครงการติดดาว 2564" หรือสเเกน QR code เข้าสู่ website งานพัฒนาคุณภาพ คลิก>> https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd/