งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม...งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564  ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. และวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. หัวข้อ “Resilience & Agility for Excellence & Sustainability: ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวเพื่อความเป็นเลิศและยั่งยืน” รูปแบบ Virtual Exhibition และ Online Conference ถ่ายทอดสัญญาณภาพ/เสียงผ่านระบบเน็ตเวิร์ค (SiBN, IPTV, Facebook Live) 

วัตถุประสงค์   เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างบูรณาการและเป็นขวัญกาลังใจแก่บุคลากร ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรภายในและภายนอกคณะฯ จากองค์กรภาครัฐและเอกชน