ประกาศรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการตรวจจอตาผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางจอตาที่ใช้ศึกษาลักษณะ หลอดเลือดในชั้นจอตา"

ด้วย รศ.นพ.อดิศักดิ์  ตรีนวรัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัย ประกาศรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย  เรื่อง "การพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการตรวจจอตาผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางจอตาที่ใช้ศึกษาลักษณะ หลอดเลือดในชั้นจอตา" 

เกณฑ์การคัดเลือกผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร
     1. ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ตามเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม
     2. ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความแปรปรวนเกี่ยวกับการรู้ในระยะแรก
     3. ผู้ที่ไม่มีอาการใดๆ ทางสมอง และได้รับการทดสอบภาวะสมองเสท่อมแล้วว่าปกติ

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัย สามารถติดต่อ คุณสุพัฒรา  สว่างกุล
ภาควิชาจักษุวิทยา โทร. 0 2419 8037 ในเวลาราชการ เพื่อข้อมูลโครงการวิจัย