ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ดินเพื่อมนุษยธรรม” เนื่องในวันดินโลก

พิพิธภัณฑ์ศิริราช ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ดินเพื่อมนุษยธรรม” เนื่องในวันดินโลก วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในการอนุรักษ์ดินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภายในนิทรรศการนำเสนอแนวพระ
ราชดำริในการแก้ไขปัญหาดิน ตัวอย่างแท่งหน้าตัดดิน และขอเชิญรับฟังบรรยายพิเศษ “ดินเพื่อมนุษยธรรม” โดยคุณนภันต์ เสวิกุล ที่ปรึกษาหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช พร้อมรับฟังเรื่องราวความประทับใจของชาวอาข่าต่อพ่อหลวง ซึ่งได้ปลูกกาแฟเพื่อเลี้ยงชีพตามแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาและการอนุรักษ์ดินอย่างยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไ
ลน์เข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

📌 รอบเช้า
     10.15 น. เชิญชมภาพยนตร์ “วันดินโลก” ณ ห้องคมนาคมบรรหาร
     10.40 น. รับฟังบรรยายพิเศษ “เรื่องเล่าดินเพื่อมนุษยธร
รม” โดยวิทยากรพิเศษ คุณนภันต์ เสวิกุล ณ ห้องศิริสารประพาส
     11.20 น. รับฟังเรื่องราวความประทับใ
จผ่านการบอกเล่าจากชาวอาข่า ณ ห้องศิริสารประพาส
     11.40 น. ชมและชิมกาแฟดริปของชาวอาข่
า ณ โถงต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
     12.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรมวันดินโลก รอบเช้า

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/
ftDKPQEZyS8ZJCTy7