พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือการวิจัยทางคลินิก

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผ่านทาง Zoom กับ Dr.Bernard Pécoul, Executive Director DNDi   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางคลินิกในภาคส่วนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทางการบริหารจัดการโดยศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES) ในวันอังคารที่ 10 พ.ย. 63 เวลา 16.00 -17.00 น.