ประชุมวิชาการ 120 ปี ศิริราช
17 - 21 มีนาคม 2551

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา และศิษย์เก่าเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “120 ปีศิริราช” “สู่ศักราชใหม่แห่งการแพทย์ชั้นเลิศและนวัตกรรม” (A New Era of Best Practice and Innovation) ระหว่าง 17 – 21 มีนาคม 2551 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และร่วมพิธีเปิดพร้อมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2551 เวลา 09.00 น.  ณ หอประชุมราชแพทยาลัย

เวลา 08.45 น.       -      สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์

                                       พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิตไปยัง

                                       หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

                                        เขตบางกอกน้อย

เวลา 09.00 น.       -       รถยนต์พระที่นั่งถึงหอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                                        โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย

                                -       นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล อธิการบดี คณบดี และกรรมการประชุมวิชาการ

                                        เผ้าฯ รับเสด็จ

                                -       ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัจฉรา  สัมบุณณานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

                                        นางสาววิไลพร  บุณยฤทธิ์  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

                                        และผู้แทนนักศึกษาแพทย์ ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

                                -       เสด็จฯ เข้าภายในหอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                                        (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)

                                 -      ประทับพระราชอาสน์ (หน้าเวที)

                                -       ศาสตราจารย์วณิชา   ชื่นกองแก้ว  ผู้ช่วยเลขานุการประชุมวิชาการ

                                        เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเอกสารการประชุม

                                -       ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์  คณบดีคณะฯ กราบบังคมทูลรายงาย

                                -       สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสเปิด

                                        การประชุมวิชาการ 120 ปี ศิริราช

                                -       ประทับพระราชอาสน์ (หันพระพักตร์หน้าเวที)

                                -       ทอดพระเนตรวีดิทัศน์สื่อประสมเทิดพระเกียรติ

                                        “ทวาทศทศวรรษ ศิริราช.....ปฐมบทโรงพยาบาลของแผ่นดิน” (ประมาณ 15 นาที)

                                -       ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก

                                -       เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ 120 ปี ศิริราช

                                -       เสด็จฯ ออกจากประชุม (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)

เวลา 09.40 น.       -       ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม)

                                        ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ และให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่ผลงานความด้าวหน้าทางการวิจัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นบูรณาการทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด