ปาฐกถาพิเศษเนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2563
เรื่อง “COVID-19 เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร"
และ "โควิด ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนอย่างไร"

งานวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายปาฐกถาเทิดพระเกียรติเนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2563  เรื่อง "COVID-19 เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร" และ "โควิด ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนอย่างไร" ในวันพฤหัสบดีที่  24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานวิชาการ โทร. 0 2419 2673-4 , 0 2419 2678