สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563