พิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราช ประจำปี 2561

สภาอาจารย์ศิริราช  ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรศิริราช ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราชทางปรีคลินิกและทางคลินิก ประจำปี 2561  ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 14.30 - 16.00 น.  ณ ห้องประชุม ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช  ชั้น 2

     อาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราช  ประจำปี 2561 ดังนี้
     อาจารย์ดีเด่นทางปรีคลินิก  ผศ.ดร.นพ.สรชัย   ศรีสุมะ     อาจารย์ประจำภาควิชาภาควิชาสรีรวิทยา
     อาจารย์ดีเด่นทางคลินิก      ผศ.ดร.พญ.มยุรี   หอมสนิท   อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม