การปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562  เวลา 08.00 – 11.45 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร  อาคารศรีสวรินทิรา 

          08.30  - 08.35 น.          ลงทะเบียน 
          
08.35  - 08.45 น.          วิดิทัศน์แนะนำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
          
08.45  - 09.00 น.          คณบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาท
          09.00  - 09.20 น.           แนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
                                                โดย รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา
          09.20  - 09.40 น.           แนะนำชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัย
                                                โดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
         
 09.40 - 10.15 น.            ชีวิตนักศึกษาแพทย์ ชั้น 1 จากใจพี่สู่น้อง  
                                               โดย รศ.ดร.พญ.ฉันทชา   สิทธิจรูญ และนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่ 
          
10.15 - 11.00 น.            ไขข้อข้องใจ    โดย คณาจารย์และนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่
         
 11.00 - 11.45 น.            กิจกรรม  “รับน้องใหม่”