ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการความรู้สู่ผู้ปกครองเเละครู ครั้งที่ 12 "เด็กสมาธิสั้นกับสื่อสังคมออนไลน์"

สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการความรู้สู่ผู้ปกครองเเละครู ครั้งที่ 12 "เด็กสมาธิสั้นกับสื่อสังคมออนไลน์" ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิตติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 รพ.ศิริราช รับจำนวนจำกัด (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)