ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลม.มหิดล  ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (เวทีระดับนานาชาติ) ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 โดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ผสานความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ขึ้น ในหัวข้อ “Educational disruption in medical schools” เพื่อตอบสนองต่อการปรับตัวเข้าสู่ยุค Digital และสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันส่งผลให้เกิดภาวะ Disruption ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกโรงเรียนแพทย์จะต้องให้ความตระหนักและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตแพทย์ผู้ที่ถึงพร้อมด้วยทักษะทางปัญญา ทักษะทางสังคม และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตลอดจนเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ นำเสนอผลงานวิจัยที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านแพทยศาสตรศึกษา รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/TMEC2019/

ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2419-6422 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ศศว)
Siriraj Health Science Education Excellence Center (SHEE)