ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง “ความปลอดภัยทางรังสีในงานตรวจรักษาทางการแพทย์”

คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางรังสี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง “ความปลอดภัยทางรังสีในงานตรวจรักษาทางการแพทย์” รุ่นที่ 1 ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562  และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องบรรยายเติม บุนนาค อาคารเรียนสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช  อบรมฟรี 

ลงทะเบียนสมัครอบรมออนไลน์ได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 www.si.mahidol.ac.th/th/division/ophs/training/


08.00 - 08.30 น.     ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 น.     พิธีเปิด โดยท่านคณบดี
08.45 - 09.45 น.     รังสีในชีวิตประจาวัน และความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยทางรังสี
09.45 - 10.00 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 - 10.30 น.     ข้อควรปฏิบัติเมื่ออยู่ใกล้ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจและรักษาด้วยสารกัมมันตรังสี
10.30 - 11.45 น.     ใช้เอกซเรย์อย่างไรให้ปลอดภัย
11.45 - 12.00 น.     สรุปและตอบข้อซักถาม
                              โดย วิทยากรจาก ภาควิชารังสีวิทยา
                                      รองศาสตราจารย์มลุลี ตัณฑวิรุฬห์ /  อาจารย์พจี เจาฑะเกษตริน 
                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพฏ คัคนาพร / คุณไพรัตน์ มุณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  น.ส.ปทุมพร แก้วประชุม โทร. 02-4197451, 9590 (งานอาชีวอนามัย)