ศิริราชชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากญาติผู้บริจาคร่างกาย ณ วันที่ 14 ส.ค. 61

14  สิงหาคม  2561

ศิริราชชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากญาติผู้บริจาคร่างกาย

  ตามที่มีข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียว่า มีเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากญาติผู้บริจาคร่างกายที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  จากกรณีดังกล่าว  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอแสดงความแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้

  1. คณะฯได้ดำเนินการจัดทำระเบียบข้อปฏิบัติในการบริจาคร่างกายเพื่อประโยชน์ในการศึกษา (อาจารย์ใหญ่) อย่างชัดเจน ซึ่งไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากญาติผู้บริจาคร่างกายทั้งสิ้น และยังได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง

        2. สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสวนทันที และพบว่า  “บุคคลตามข้อร้องเรียนมีการกระทำความผิดจริง  จึงให้ลงโทษปลดออกจากงาน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ลงโทษปลดออกจากกงาน ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 กรณีนี้ถือเป็นความผิดวินัยฐานอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นและฐานที่ไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยร้ายแรง ตามข้อ 30 วรรคสอง และข้อ 46 วรรคสองของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ประกอบกับเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามข้อ 65 (3) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 ประกอบกับข้อ 52 ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 และข้อ 49 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัย การดำเนินการและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2555

        ทั้งนี้ คณะฯ จะควบคุมดูแลและกำกับไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกต่อไป ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์ข่าวดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้