คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ให้บริการตรวจรักษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 94 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดหน่วยแพทย์พิเศษให้บริการตรวจรักษาพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และประชาชนทั่วไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2550 ณ บริเวณวัดบวรนิเวศวรวิหาร