สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จเปิดงานสัปดาห์เราจะช่วยผู้ป่วยมะเร็ง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี

นื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระชันษาครบ 50 ปี ในปี 2550 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลต่อวงการแพทย์และสาธารณสุข ในการพัฒนาการศึกษาวิจัยและบำบัดรักษา เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งมาโดยตลอดจึงจัดงานสัปดาห์ “เราจะช่วยผู้ป่วยมะเร็ง” ระหว่างวันจันทร์ที่ 17 – ศุกร์ 21 กันยายน 2550 โดยมีการประชุมวิชาการ การจัดนิทรรสการความห้าวหน้าทางด้านการตรวจรักษาป้องกันและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง การให้บริการตรวจค้นหามะเร็ง และให้คำปรึกษาสุขภาพสำหรับประชาชน ณ ศาลาศิริราช 100 ปี และอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

15.20 น.         -       สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง

                                จากตำหนักจักรีบงกช จ.ปทุมธานีไปยังโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย

16.00 น.         -       รถยนต์พระที่นั่งถึงโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย

                                (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย/ รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่หน้าตึกอำนวยการ)

        -       นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้ารับเสด็จ

                        -       ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถวายพวงมาลัย

        -       เสด็จไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

        -       ทรงวางพานพุ่มดอกไม้

        -       ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์

                สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

        -       ทรงกราบ

        -       ประทับพระเก้าอี้

        -       คณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาล กราบทูลรายงาน

        -       ทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการ (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

                        -       ทอดพระเนตรนิทรรศการ (ประมาณ 20 นาที)

        -       ฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                และคณะกรรมการการจัดงาน (จำนวน 2 ชุด)

                        -       ทรงลงพระนามในสมุดที่ระลึก

        -       เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง

                        -       เสด็จกลับ (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)

การแต่งกาย  แต่งเครื่องแบบปกติขาว