๑๑ เม.ย. ๕๗ ขอเชิญร่วมงานประเพณี
สงกรานต์ศิริราช ประจำปี ๒๕๕๗

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนบุคลากรศิริราช และผู้สนใข เข้าร่วมงาน ประเพณีสงกรานต์ศิริราช ประจำปี ๒๕๕๗ “กตัญญูคู่ศิริราช อภิวาทอาจารย์ สงกรานต์ไทย” ในวันศุกร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๕๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร  คณบดีคณะ ฯ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงาน ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ ๙ รูป พิธีรดน้ำขอพร อาจารย์แพทย์ที่ปรึกษาคณะฯ และผู้สูงอายุจากชุมชนในเขตบางกอกน้อย เป็นต้น

กำหนดการ
     ๐๙.๕๐ น.    - พิธีเปิดงาน โดย ท่านคณบดี 
      ๑๐.๐๐ น.    - พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
                      - องค์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
      ๑๐.๔๕ น.   - คณบดี อาจารย์แพทย์ที่ปรึกษาคณะฯ และผู้บริหารคณะฯ
                        
ถวายไทยธรรมและภัตตาหารเพล
      ๑๒.๑๕ น.    - คณบดี อาจารย์แพทย์ที่ปรึกษาคณะฯ และผู้สูงอายุจากชุมชนในเขตบางกอกน้อย 
                         
นำถวายน้ำสรง และ เชิญนั่งประจำตั่งเพื่อให้ผู้ร่วมงานรดน้ำ
                       - คณาจารย์ บุคลากรภายในคณะฯ ผู้แทนชุมชน และประชาชนร่วมรดน้ำคณบดี  
                         
อาจารย์แพทย์ที่ปรึกษาคณะฯ และผู้สูงอายุจากชุมชนในเขตบางกอกน้อย
      ๑๔.๐๐ น.    - เสร็จสิ้นพิธีการ