9 พฤษภาคม นี้ เวลา 10.45 น.
แถลงข่าว “การประชุมวิชาการนานาชาติ
ทางการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2556”
(ICMPH 2013) สุขภาวะไร้พรมแดน
ณ ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR) ชั้น 12

          ด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2556 หรือ International Conference in Medicine and Public Health 2013 (ICMPH 2013) ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีหัวข้อหลักของการประชุมวิชาการ คือ “Healthy Society beyond Frontiers” (สุขภาวะไร้พรมแดน)  โดยเน้นประเด็นปัญหาสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนได้มีส่วนร่วมแบ่งปันประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยหรือการจัดการกับปัญหาสุขภาพของท้องถิ่นอย่างเป็นองค์รวม (holistic approach) ด้วยการทำงานร่วมกันเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary teamwork) และระบบเครือข่าย (networking system) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการดูแลสุขภาพของประชาคมในภูมิภาคนี้อย่างไม่มีขีดจำกัดในเรื่องของพรมแดน  อันจะส่งผลดีต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาคมอาเซียนโดยรวม
          ทั้งนี้ คณะกำหนดให้มีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.45 น.  ณ  ศูนย์สร้างสรรค์และนวัตกรรมศิริราช  ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR)  ชั้น 12  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          10.45 น.       -  ผศ.นพ.ประภัทร  วานิชพงษ์พันธุ์    พิธีกร กล่าวต้อนรับและแนะนำผู้ร่วมแถลงข่าว  
                               -  ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประธาน 
                                  การจัดงานประชุมวิชาการฯ   กล่าวถึง สาเหตุการจัดการประชุมฯ      
                               -  ศ.นพ.รุ่งโรจน์  กฤตยพงษ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการงานประชุมวิชาการ
                                  กล่าวถึง  วัตถุประสงค์ รายละเอียดการประชุมวิชาการฯ และหัวข้อที่น่าสนใจ  
                               -  รศ.นพ.ปรีชา  สุนทรานันท์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม 
                                  ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการฯ  กล่าวถึงการจัด
                                  กิจกรรมภาคประชาชน 
                               -  นพ.ประดิษฐ  สินธวณรงค์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข    กล่าวถึง
                                  ความรู้สึกที่มีส่วนร่วมจัดงานประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้
                               -  อัศวิน  ดายาล ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชีย มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์   กล่าวถึง  
                                  บทบาทของมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาคมอาเซียน                    
                                  (รวมถึงในส่วนของการให้ความช่วยเหลือ รพ.ศิริราช)
                               -  ศ.พญ.จิรายุ  เอื้อวรากุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  กล่าวถึงความคืบหน้า  
                                  เครือข่ายความร่วมมือโรงเรียนแพทย์อาเซียน 
                               - เปิดให้สื่อมวลชนซักถาม
                               -  พิธีกรเชิญคณบดีกล่าวเชิญชวนร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ และผลที่จะได้รับ
                               -  พิธีกรกล่าวถึงการสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และปิดการแถลงข่าวพร้อมเชิญ
                                   ผู้แถลงข่าวถ่ายภาพเป็นที่ระลึก