4 มีนาคม นี้ เวลา 13.30 น.
พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2555
ณ หอประชุมราชแพทยาลัย

 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรศิริราชเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2555  ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556  เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย  คลิดูรายละเอียด>>>
เวลา  13.30 น.     -  ผู้ที่ได้รับรางวัลบุลากรดีเด่น ฯ ประจำปี 2555 และผู้ร่วมพิธีพร้อม   
                             ณ หอประชุมราชแพทยาลัย
                           - ผู้บริหารคณะฯ กลัดช่อดอกไม้ต้อนรับผู้ได้รับรางวัลฯ
         14.00 น.     - ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม  คชินทร  (คณบดี) ประธานในพิธีถึง
                             หอประชุมราชแพทยาลัย
                           - ชม VTR แนะนำและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด (ประมาณ 7-8 นาที)
                           - ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองคณบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช
                               ขึ้นกล่าวรายงาน
                           - พิธีกรเชิญคณบดีบนเวที เพื่อมอบรางวัลฯ
                           - พิธีกรเชิญผู้แทนผู้ที่เคยได้รับรางวัลฯ กล่าวชื่นชม และประกาศรายนามผู้รับรางวัลฯ แต่ละกลุ่ม
                           - ผู้ที่ได้รับรางวัลฯ เข้ารับรางวัลฯ และกลับเข้าประจำที่นั่ง 
                           - คณบดี กล่าวแสดงความยินดี
                           - คณบดี คณะผู้บริหาร และผู้ที่ได้รับรางวัลฯ ทุกท่าน ถ่ายภาพร่วมกัน
         15.30 น.     - เสร็จสิ้นพิธีการ เชิญรับประทานอาหาร และถ่ายภาพร่วมกันตามอัธยาศัย

พิธีกรดำเนินรายการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์
         การแต่งกาย    :  เบลเซอร์ขาว , สากลนิยม
         บรรเลงดนตรี   :  วงทรีโอ กองดุริยางค์ทหารเรือ 
 

 ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.พ. 56