22 ม.ค. นี้ เวลา 10.30 น.
แถลงข่าว “ศิริราชเปิดโครงการศัลยกรรม
แก้ไขโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ จำนวน 200 ราย
ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ ฯ
ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  จัดงานแถลงข่าว “ศิริราชเปิดโครงการศัลยกรรมแก้ไขโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ จำนวน 200 ราย ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ และ 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”  ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556  เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการชั้น  2  โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม   คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานแถลงข่าว

เวลา 10.30 น.          -  รศ.นพ.ปรีชา  สุนทรานันท์   รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม 
                                  กล่าวต้อนรับและเชิญท่านคณบดีเป็นผู้ดำเนินการแถลงข่าว

                              -  ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล 
                                 กล่าวทักทายและแนะนำผู้แถลงข่าว

                              -  ศ.นพ.ศุภกร  โรจนนินทร์   หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์   กล่าวถึง ความก้าวหน้า         
                                 ในการรักษาโรคปากแหว่ง เพดานโหว่อย่างครบวงจร   ประกอบด้วย กุมารแพทย์ 
                                 ศัลยแพทย์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก  ด้านพันธุศาสตร์  ทันตแพทย์ พยาบาล 
                                 นักตรวจการได้ยิน และนักแก้ไขการพูด

                              -  ศ.คลินิก นพ.อภิรักษ์  ช่วงสุวนิช รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์   
                                  และหัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง กล่าวถึงโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ 
                                  ประกอบด้วยความหมายลักษณะ อุบัติการณ์ สาเหตุ ผลเสีย การประเมิน และการรักษา   

                              -  หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์    กล่าวถึง  การรับสมัครเข้าโครงการ   

                              -  คณบดี เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถาม และเปิดรับบริจาคเชิญชวนคนไทย
                                 ร่วมสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือ