14 ธันวาคม 2555
พิธีปิดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2555
ณ สนามหญ้าข้างพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์
รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์


          ด้วยวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันกีฬาแห่งชาติ"  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระปรีชาความสามารถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเรือใบใน “กีฬาแหลมทอง” เมื่อปี พ.ศ. 2510 
          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญบุคลากรของคณะฯ ร่วมงานวันกีฬาแห่งชาติ  ประจำปี 2555  ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 13.15 น. ณ สนามหญ้าข้างพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

เวลา  13.00 น.        - ทุกสีเตรียมพร้อม ประธานสีทุกสีนำนักกีฬาทุกกลุ่มสีตั้งแถวพร้อม
                                 ณ บริเวณสนามข้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก

         13.15 น.       - เริ่มเดินขบวนฯ ไปสู่ ณ สนามหญ้าข้างพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์  

         13.30 น.        - รองคณบดี และผู้บริหารคณะฯ นำนักกีฬาทุกกลุ่มสี
                                 เข้าประจำที่  ณ สนามหญ้าข้างพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์  
                                 โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

         13.45 น.        -  คณบดี เปิดการแข่งขันวิ่งไมโครมาราธอน และเดินเพื่อสุขภาพ บริเวณสนามหญ้า    
                                 ข้างพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์  โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

         14.00 น.        -  คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
                                  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงสนามหญ้าข้างพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ 
                                  โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

                              -  ประธานสีม่วง(เดิมปี 2554) (หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด) 
                                 ส่งมอบคืนถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ประจำปี 2555 แก่รองประธานคณะกรรมการจัดการ 
                                 แข่งขันกีฬาแห่งชาติ 

                              -  รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ (รศ.นพ.ปรีชา  สุนทรานันท์)
                                 กล่าวรายงานและเชิญคณบดีประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
                                 (คณบดี เปิดกรวยดอกไม้และทำความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ แล้วกล่าว
                                 สดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ) 

                              -  ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ เพลงสดุดีมหาราช บรรเลงโดยวงโยธวาทิต จาก   
                                 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

                              -  คณบดีมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนวงโยธวาทิตฯ

                              -  ประกวดเชียร์   คลิกดูหลักเกณฑ์การประกวด>>>

                              -  การแสดงโชว์การออกกำลังการเพื่อสุขภาพ จากชมรมแอโรบิค และฟิตเนส เซ็นเตอร์ 

                              -  ประธานคณะทำงานด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมกลุ่มบุคลากร
                                 (รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์) กล่าวประกาศผลผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการ ศิริราช     
                                 ท้าลดหุ่น - BMI พร้อมเชิญคณบดีมอบรางวัล

                              -  ประธานชมรมสรรค์ศิลป์ (รศ.นพ.วิทเชษฐ  พิชัยศักดิ์) กล่าวประกาศผลผู้ได้รางวัลการประกวด
                                 ภาพถ่ายศิริราชเกมส์ ประจำปี 2555 จำนวน 3 รางวัล พร้อมเชิญคณบดีมอบรางวัล 

                              -  ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (รศ.นพ.ปรีชา  สุนทรานันท์) กล่าวประกาศ
                                 ผลผู้ได้รางวัลการประกวดโลโก้การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  พร้อมเชิญคณบดีมอบรางวัล 

                              -  ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (รศ.นพ.ปรีชา  สุนทรานันท์) กล่าวประกาศ
                                 ผลผู้ได้รางวัลประธานสีดีเด่น  พร้อมเชิญคณบดีมอบรางวัล 

                              -  ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (รศ.นพ.ปรีชา  สุนทรานันท์) สรุปผลการแข่งขันกีฬา
                                 พร้อมเชิญคณบดีมอบรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม

                              -  ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (รศ.นพ.ปรีชา  สุนทรานันท์) กล่าวประกาศ
                                 ผลการประกวดเชียร์  พร้อมเชิญคณบดีมอบรางวัล 

                              -  คล้องแขนล้อมวงร่วมกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุม และเพลงสรรเสริญพระบารมี   

                              -  ปิดงาน