2 พ.ย. 55 นี้ เวลา 14.00 น.
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ
โดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ณ วัดอมรินทราราม วรวิหาร

             ตามประเพณีปฏิบัติเป็นประจำทุกปี ในเทศกาลการทำบุญทอดกฐิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าทอดกฐิน ประจำปี 2555 เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดอมรินทราราม วรวิหาร
             สำหรับกฐินพระราชทานหรือกฐินหลวง หมายถึง ผ้าพระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานด้วยพระองค์เอง หรือให้พระบรมวงศานุวงศ์แทนพระองค์ หรือพระราชทานให้กระทรวง ทบวงกรม/ บุคคลที่สมควรได้รับทอด
            วัดอมรินทรารามวรวิหาร  เดิมชื่อ วัดบางว้าน้อยเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๒๐๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๕ ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี วัดบางว้าน้อยก็ได้มีความสำคัญขึ้นมา เพราะเป็นวัดในกำแพงเมืองฝั่งตะวันตกของกรุงธนบุรีพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวง
            ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 กรมพระราชวังหลังได้โปรดสถาปนาวัดนี้ขึ้นโดยมีการสร้างพระอุโบสถ พระระเบียงวิหาร กำแพงแก้ว ศาลาราย หอระฆัง หอไตร หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เสนาสนะ และถนนในพระอาราม รัชกาลที่ 1 ได้พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดอมรินทราราม” คู่กับ วัดบางว้าใหญ่ ที่เปลี่ยนชื่อเป็น วัดระฆังโฆสิตาราม


 

            ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ โดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น. วัดอมรินทราราม วรวิหาร โดยร่วมทำบุญได้ดังนี้
           - เงินสด นำส่งได้ที่ ฝ่ายงานคลัง ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ติดต่อ  นางสาวมาลัย  วังสุขสันต์ โทร.0 2419 7689, 0 2419 7184  
           - ธนาณัติ สั่งจ่าย ป.ณ.ศิริราช 10702 ในนามคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล(กฐินพระราชทาน)
           - เช็คธนาคาร สั่งจ่าย วัดอมรินทราราม