24 กันยายน 'วันมหิดล' เชิญท่านมาร่วมสร้างกุศล
ตามรอยพระบาท “พระบิดาแห่งการแพทย์
แผนปัจจุบันของไทย”

 
24 กันยายน ‘วันมหิดล’ ขอเชิญท่านมาตามรอยพระบาท
พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เพื่อช่วยผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส รพ.ศิริราช

          ในโอกาสคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 24 กันยายน 2555 นับเป็นนิมิตหมายอันดีในการร่วมกันน้อมสำนึกพระเมตตาคุณพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ผู้ทรงอุทิศพระองค์ “ทรงให้” ด้วยน้ำพระทัยอันบริสุทธิ์ในการช่วยผู้ป่วย ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาทรงเป็นองค์ประธานจัดงานหารายได้ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 
          โอกาสนี้ในวันที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
          ในส่วน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ม.มหิดล ได้จัดกิจกรรมวันมหิดลขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราชซึ่งมีเป็นจำนวนมากและจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการดำเนินงานดังกล่าวดังนี้
          วันที่ 21 กันยายน 2555 นักศึกษาวิทยาเขตบางกอกน้อย (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ และคณะเทคนิคการแพทย์) จะออกรับบริจาคพร้อมกันครั้งใหญ่ทั่วกรุงเทพฯ และบริจาคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ศิริราช พร้อมมอบธงและสติ๊กเกอร์ที่ระลึก ซึ่งในปีนี้ วันมหิดล ตรงกับวันจันทร์ “ธงวันมหิดล” คือสีเหลือง  
          - บริจาค 300 บาทขึ้นไป รับธงวันมหิดลพร้อมเสาเป็นที่ระลึก 
          - 20 บาท ขึ้นไป รับธงวันมหิดลเป็นที่ระลึก
          - น้อยกว่า 20 บาท รับสติ๊กเกอร์วันมหิดลเป็นที่ระลึกคลิกดูรายละเอียดตารางออกรับบริจาค >>>

          นอกจากการออกรับบริจาคของนักศึกษาแล้ว คณะฯ ยังจัดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ในวันเสาร์ที่  22  กันยายน 2555  เวลา 22.30 น. เป็นต้นไป ทางททบ.๕ พร้อมร่วมบริจาคในรายการได้ที่หมายเลข 0 2270 2233  (100 คู่สาย) และสอบถามปัญหาสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่หมายเลข 0 2278 5940 (20 คู่สาย)  โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส รพ.ศิริราช
         สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศลช่วยผู้ป่วยยากไร้ สามารถบริจาคผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ” (ธงวันมหิดล)

          ทั้งนี้สามารถบริจาคโดยตรงได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 - 17.30 น. วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.30 น. โทรศัพท์และโทรสาร . 0 2411 2423 , 0 2419 7658 – 60 และ 0 2419 7687 – 88  หรือแจ้งความจำนงเพื่อร่วมบริจาค คลิกที่นี่

         - ใบเสร็จรับเงินบริจาคสามารถไปลดหย่อนภาษีเงินได้ลำดับที่ 85 ได้
         - กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้สำหรับสิทธิประโยชน์ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์